Logo firmy MANTIS - skok na domácí stránku


Vazba genů

Program simuluje testovací křížení, při kterém lze dokumentovat vztah mezi silou vazby mezi sousedními geny a frekvencí vzniklých rekombinací. Pomocí programu lze na konkrétních příkladech ukázat výjimky z platnosti Mendelových zákonů v těch případech, kdy sledované znaky jsou podmíněny geny ležícími na jednom chromozómu. S využitím generátoru náhodných čísel program demonstruje průběh testovacího křížení, jehož vstupní paramentry (síly vazeb mezi sousedními geny, počet potomků testovacího křížení, četnost nejméně frekventované fenotypové kategorie) může uživatel zadat. Výsledné empirické fenotypové četnosti a z nich plynoucí síly vazeb mezi sousedními geny je možné porovnat se zadanými hodnotami. Program dále umožňuje zjistit korelaci mezi vznikem všech fenotypových kombinací a počtem potomků simulovaného testovacího křížení. Při použití tříbodového testovacího křížení lze na obrazovce vyvolat teoretickou i experimentálně vzniklou chromozómovou mapu s výslednými hodnotami vazebných sil v centimorganech (cM).