<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> <html> <head> <title>CD-ROM Videoatlas bezobratlch ~ivo icho</title> <meta name="author" content="Petr Reischig (petr.reischig@mantis.cz)"> <meta http-equiv="keywords" content="biologie, biology, u ebn pomocky, teacher, video, software, prepart, slide, multimedia, pYroda, nature, bezobratl, bezobratl, invertebrate"> <meta name="GENERATOR" content="Namo WebEditor v2.00"> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="blue" vlink="purple" alink="red"> <div align="center"><table border="0"> <tr> <td width="636" align="left" valign="top"><p align="left"><img src="img/titulekCD.jpg" border="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="index.html"><img src="img/titulek.jpg" border="0" alt="Videoatlas bezobratlch ~ivo icho - hlavn strnka"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="videoatlasAutori.htm"><img src="img/titulekKuklice.jpg" border="0" alt="AutoYi a sponzoYi"></a><hr noshade>&nbsp;</td> </tr></table></div> <div align="center"><table border="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="636"><p align="center"><font size="4" color="#FFFFEF"><b> esk akola (15.11.2001)</b></font></td> </tr><tr> <td width="636"><p>&nbsp;</td> </tr><tr> <td width="636" bgcolor="white"><p><font color="black"><hr size="1" noshade color="#000000"> </font><font color="black"><a href="http://www.ceskaskola.cz/default.asp"><img src="img/recCeskaSkola_logo.gif" align="right" border="0" alt=" esk akola"></a></font><font color="black"><br> </font><font face="Arial CE" size="2" color="black">15.11. 2001 0:00:10 - ICT ve akole - Vuka a vukov SW - Milan Hausner</font><font face="Arial CE" color="black"><br> </font><font face="Arial CE" size="5" color="black"><b>Videoatlas bezobratlch ~ivo icho </b></font><font color="black"><hr size="1" noshade color="#000000"> </font></p> <p><font color="black"><i>Jako u itele-biologa mne tentoCD-ROM nadchnul. Naael jsem na nm 60 minut uniktnch zbro nespo tu ~ivo ianch druho, promyalen propojen s mnoha dalami informacemi i respektovn akolnch osnov. Co vc si lze pro nzornou vuku pYt?<br> </i></font><font color="black"><br>  Jedin pohled do mikroskopu a ~asem se vm zataj dech. Ka~d z ns nem tu mo~nost, a tak vm nabzme alespoH fotografie. A uniktn videoklipy v dlce 60 minut, dodv recenzent. Tmito slovy toti~ uvedl Josef Reischig, vedouc biologickho stavu LF UK v Plzni, svoj stara lnek pro magazn Koktejl. Jeho slova vaak stoprocentn plat i pro jeho novou prci - vukovou multimediln encyklopedii </font><font color="black"><i>Videoatlas bezobratlch ~ivo icho</i></font><font color="black">, kter se pYipravovala po dobu nkolika let a nedvno byla uveden na trh. <br> <br> Tento CD-ROM nem svm rozsahem obdobu nikde na svt. Uniktn videozbry ze svta bezobratlch byly doplnny odbornmi texty pYednch zoologo a u itelo, byl dopracovn systm, zahrnuty srovnvac kresby a tabule, proveden detailn popis ~ivotnch cyklo. Vaechny tyto nle~itosti  normlnho atlasu byly interaktivn zpracovny na jeden stYbrn nosi , kter umo~Huje okam~it vyhledvn pYsluanho druhu podle mnoha hledisek. <br></font></p> <p align="center"><font color="black"><img src="img/recCeskaSkola_chroust1.jpg" border="0"> </font></p> <p><font color="black"><br> Jdrem titulu jsou samozYejm detailn zbry ze svta bezobratlch, poYzen roznmi specilnmi snmacmi technikami, tak~e u~ivatel dostv do rukou obrzky, z nich~ ka~d pYedstavoval destky hodin prce v ternu i v laboratoYi. <br> <br> Videoatlas bezobratlch ~ivo icho nem jen odpovdajc vdeckou hodnotu, ale je tak cennou vyu ovac pomockou. Pro nzorn vklad evolu nch trendo si jako u itel biologie jen t~ko pYedstavm nco lepaho, ne~ pYehrt videoklipy dvou zstupco biologickch rodo po sob a zroveH mt k dispozici i doprovodn informace. Vynikajcm zposobem je vyYeaeno hledn podle shodnch biologickch znako (napYklad podle typu pohybu). Sta  kliknout na pYsluan heslo a dostanete kompletn vbr ~ivo ianch druho se stejnou charakteristikou. }k m tak mo~nost sledovat vvoj pohybovch orgno v souvislostech. Nechyb ani informace, zda je pYsluan druh zahrnut do osnov Z` i S`. To vae dl z tohoto disku vynikajc pomocku pro ka~dho biologa, kter jen soustavn nementoruje stejn vty o ulitch hlem~o. <br> <br> Snaha dodat na disk co nejvta aklu mo~nost vedla k tomu, ~e pYi prvnm pou~it disku se zd ovldn ponkud nepYehledn. Po chvli vaak u~ivatel pochop, jakou myalenkou se autor navigace Ydil. Pomoc animovanch tla tek jej mo~e ovldat i tyYlet dcko a pouatt si klipy tYeba motlo a brouko - doprovodn slovo mu toti~ oznm, jak se jmenuj.<br></font></p> <p align="center"><font color="black"><img src="img/recCeskaSkola_motolice2.jpg" border="0"> </font></p> <p><font color="black"><br> Tento disk nen koncipovn jako zbavn program, proto na nm nenajdete ~dn zptn-vazebn hry. Je vysloven referen n pomockou, kter by mla slou~it pYedevam vzdlvn, ae ve akole u iteli, nebo doma mladmu pYrodovdnmu nadaenci.<br> <br> Videoatlas bezobratlch je nepochybn dalam titulem, kter sice nebude prodvn jako houska na krm, ale o to vce si zaslou~, abychom mu na esk akole vnovali pozornost. Produkt toti~ nevznikl v ~dn velk firm, kter by mohla vnovat na reklamn kampaH odpovdajc prostYedky, a realizovn byl za vydatn sponzorsk pomoci firmy Olympus.<br> <br> Disk ji~ byl hodnocen i dalami recenzenty a mj. zskal ocenn Top Produkt asopisu PC WORLD a v asopise CHIP byl hodnocen maximlnm po tem bodo.<br> <br> </font><font color="black"><b>Minimln konfigurace:</b></font><font color="black"> MS Windows, zvukov karta, CD mechanika, procesor tYdy 486, 8 MB RAM.<br> </font><font color="black"><b>Cena:</b></font><font color="black"> 985 K , multilicence pro akolu 1885 K .<br> <hr size="1"> </font></p> <p align="right"><font face="Arial CE" size="1" color="black"> Copyright 1999 Computer Press</font></p> <p><hr size="1" noshade color="#000000"></td> </tr></table></div> <p>&nbsp;&nbsp; <div align="center"><table border="0"> <tr> <td width="636"><p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;<b> 2004 MANTIS, PlzeH 326 00, stkova 93<br> </b><img src="img/Mantis.jpg" border="0"><b>&nbsp;</b></td> </tr></table></div> <p>&nbsp;</p> </body> </html>